skip to Main Content

https://www.NaturalHealthCare.nl

Eline Verestraat 23 1183 KX Amstelveen

+31 207718183

info@naturalhealthcare.nl

Monika Denes is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van NaturalHealthCare.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

NaturalHealthCare.nl verwerkt je persoonsgegevens

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Voor een goede behandeling leg ik voor de cliënt een dossier aan en heb als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk

– Op de kwitantie, voor afhandelen van je betaling

– Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

– NaturalHealthCare.nl verwerkt wettelijk vastgestelde persoonsgegevens zoals gegevens benodigd voor de belastingaangifte.

Bewaren van persoonsgegevens

NaturalHealthCare.nl bewaart de volgende persoonsgegevens vanaf de datum van de intake 15 jaar: NAW, emailadres, geboortedatum, aantekeningen van behandelingen. Dit in het belang van de behandelde, om een goed beeld te hebben van de ontwikkeling van de gezondheid en effectiviteit van de behandeling, Na de wettelijke termijn van 15 jaar worden alle gegevens en aantekeningen verwijderd / vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

NaturalHealthCare.nl verstrekt persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de boekhouder die je gegevens verwerkt in mijn opdracht, heb ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor goede beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Cookies

NaturalHealthCare.nl heeft een hekel aan cookies en vergelijkbare technieken en past ze zeker niet toe.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@naturalhealthcare.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak ter bescherming van je privacy in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
NaturalHealthCare.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

NaturalHealthCare.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan.

Fijne dag.

Back To Top